Legislatie si Amenzi

HOTĂRÂREA DE GUVERN NR. 600 DIN 13/06/2007 PRIVIND PROTECŢIA TINERILOR LA LOCUL DE MUNCĂ

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Art. 1. – Prevederile prezentei hotărâri au drept scop asigurarea protecţiei tinerilor împotriva exploatării economice, oricărei munci susceptibile să dăuneze securităţii, sănătăţii sau dezvoltării lor fizice, psihologice, morale ori sociale sau să pericliteze educaţia acestora.

Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri se aplică oricărei persoane în vârstă de până la 18 ani care are încheiat un contract individual de muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 3. – În sensul prezentei hotărâri, termenii şi noţiunile folosite au următoarea semnificaţie:

a) tânăr – orice persoană în vârstă de cel puţin 15 ani şi de cel mult 18 ani;

b) copil – orice persoană care nu a atins vârsta de 15 ani sau orice tânăr în vârstă de cel puţin 15 ani şi de cel mult 18 ani care face încă obiectul şcolarizării obligatorii pe bază de program integral, stabilit de lege;

c) muncă uşoară – toate activităţile care, prin natura proprie sarcinilor pe care le presupun şi a condiţiilor specifice în care acestea sunt efectuate, nu pot prejudicia securitatea, sănătatea sau dezvoltarea copilului şi tânărului şi nu sunt de natură să prejudicieze frecvenţa şcolară, participarea la programe de orientare ori de formare profesională, aprobate de conducerea unităţii de învăţământ, sau capacitatea acestora de a beneficia de instruirea primită;

d) timp de lucru – orice perioadă în care tânărul prestează munca, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare;

e) perioadă de repaus – orice perioadă care nu este timp de lucru.

Art. 4. – Angajatorul este obligat să asigure tinerilor condiţii de muncă adaptate vârstei lor.

HOTARÂREA NR. 1218 DIN 06/09/2006 PRIVIND STABILIREA CERINTELOR MINIME DE SECURITATE SI SANATATE ÎN MUNCA PENTRU ASIGURAREA PROTECTIEI LUCRATORILOR ÎMPOTRIVA RISCURILOR LEGATE DE PREZENTA AGENTILOR CHIMICI

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1

Obiectul de reglementare şi domeniul de aplicare

Art. 1. – Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lor, care provin sau pot proveni din efectele agenţilor chimici prezenţi la locul de muncă ori ca rezultat al oricărei activităţi profesionale care implică agenţi chimici.

Art. 2. – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 se aplică în totalitate întregului domeniu prevăzut la art. 1.

Art. 3. – În cazul prezenţei substanţelor cancerigene şi mutagene la locul de muncă, prevederile prezentei hotărâri se aplică cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

Art. 4. – (1) Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă prevăzute de prezenta hotărâre se aplică în cazul în care agenţii chimici periculoşi sunt prezenţi sau pot fi prezenţi la locul de muncă, cu respectarea prevederilor privind măsurile de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante aplicabile agenţilor chimici, conform legislaţiei naţionale elaborate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, în temeiul Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, şi armonizate cu directivele adoptate în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice.

HOTARÂREA DE GUVERN NR. 1146 DIN 30/08/2006 PRIVIND CERINŢELE MINIME DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE PENTRU UTILIZAREA ÎN MUNCĂ DE CĂTRE LUCRĂTORI A ECHIPAMENTELOR DE MUNCĂ

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. – (1) Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor care utilizează la locul de muncă echipamente de muncă, definite potrivit art. 2.

(2) Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 se completează cu prevederile specifice cuprinse în prezenta hotărâre.

Art. 2. – În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) echipament de muncă – orice maşină, aparat, unealtă sau instalaţie folosită la locul de muncă;

b) utilizarea echipamentului de muncă – orice activitate referitoare la echipamentul de muncă, cum ar fi pornirea sau oprirea echipamentului, folosirea, transportul, repararea, modificarea, întreţinerea, inclusiv curăţarea lui;

c) zonă periculoasă – orice zonă din interiorul şi/sau din jurul echipamentului de muncă în care prezenţa unui lucrător expus îl supune pe acesta unui risc pentru sănătatea şi securitatea sa;

d) lucrător expus – orice lucrător aflat integral sau parţial într-o zonă periculoasă;

e) operator – lucrătorul/lucrătorii însărcinat/însărcinaţi cu utilizarea echipamentului de muncă.

HOTARÂREA DE GUVERN NR. 1136 DIN 30/08/2006 PRIVIND CERINTELE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE REFERITOARE LA EXPUNEREA LUCRATORILOR LA RISCURI GENERATE DE CÂMPURI ELECTROMAGNETICE

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1

Obiectivul şi domeniul de aplicare

Art. 1. – Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor, generate sau care pot fi generate de expunerea la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz, în timpul lucrului.

Art. 2. – (1) Prezenta hotărâre se referă la riscurile pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor datorate efectelor recunoscute ca nocive pe termen scurt asupra corpului uman, provocate de circulaţia curenţilor induşi şi de absorbţia de energie, precum şi de curenţii de contact.

(2) Prezenta hotărâre nu vizează posibilele efecte pe termen lung.

(3) Prezenta hotărâre nu vizează riscurile care decurg din contactul cu conductori sub tensiune.

Art. 3. – Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 se aplică în totalitate întregului domeniu prevăzut la art. 1, fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau mai specifice din prezenta hotărâre.

Art. 4. – În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) câmpuri electromagnetice – câmpuri magnetice statice şi câmpuri electrice, magnetice şi electromagnetice care variază în timp cu frecvenţe până la 300 GHz;

b) valori limită de expunere – limitele de expunere la câmpuri electromagnetice care se bazează direct pe efectele cunoscute asupra sănătăţii şi pe consideraţii biologice; respectarea acestor limite asigură protecţia lucrătorilor expuşi la câmpuri electromagnetice împotriva oricărui efect nociv cunoscut asupra sănătăţii;

c) valori de declanşare a acţiunii – nivelul parametrilor direct măsurabili, exprimaţi în termeni de intensitate a câmpului electric (E), de intensitate a câmpului magnetic (H), de inducţie magnetică (B) şi de densitate a puterii (S), începând de la care trebuie să fie luate una sau mai multe măsuri prevăzute în prezenta hotărâre; respectarea valorilor de declanşare a acţiunii asigură respectarea valorilor limită de expunere relevante.

HOTARÂREA DE GUVERN NR. 1135 DIN 30/08/2006 PRIVIND CERINTELE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE ÎN MUNCA LA BORDUL NAVELOR DE PESCUIT

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. – (1) Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit definite la art. 2.

(2) Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 se aplică în întregime domeniului prevăzut la alin. (1), fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice conţinute în Directiva nr. 93/103/CEE transpusă prin prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) navă de pescuit – orice navă care arborează pavilion român aflată în proprietate publică ori privată şi care este folosită în scopuri comerciale fie pentru prinderea, fie pentru prinderea şi prelucrarea peştelui sau a altor resurse vii ale mării;

b) navă de pescuit existentă – orice navă de pescuit a cărei lungime între perpendiculare este mai mare sau egală cu 18 m şi care nu este o navă de pescuit nouă;

c) navă – orice navă de pescuit nouă sau existentă;

d) lucrător – orice persoană, membru al echipajului, care desfăşoară o activitate profesională la bordul unei nave, inclusiv stagiarii şi ucenicii, cu excepţia piloţilor portuari şi a personalului de la uscat care exercită o activitate la bordul unei nave acostate la cheu;

HOTARÂREA DE GUVERN NR. 1093 DIN 16/08/2006 PRIVIND STABILIREA CERINTELOR MINIME DE SECURITATE SI SANATATE PENTRU PROTECTIA LUCRATORILOR ÎMPOTRIVA RISCURILOR LEGATE DE EXPUNEREA LA AGENTI CANCERIGENI SAU MUTAGENI LA LOCUL DE MUNCA

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1

Obiectul de reglementare

Art. 1. – (1) Prevederile prezentei hotărâri au ca obiect de reglementare protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor, inclusiv prevenirea unor astfel de riscuri, care apar sau este posibil să apară prin expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

(2) Prevederile prezentei hotărâri constituie cerinţe minime în acest domeniu.

(3) Valorile limită stabilite de prezenta hotărâre reprezintă valorile maxime admise până la care lucrătorii pot fi expuşi în muncă.

Art. 2. – Prezenta hotărâre nu se aplică lucrătorilor expuşi numai la radiaţii ionizante reglementate de Comisia Naţională de Control al Activităţilor Nucleare.

Art. 3. – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 se aplică în totalitate întregului domeniu prevăzut la art. 1 alin. (1), fiind completată cu dispoziţiile prezentei hotărâri.

Art. 4. – În situaţia în care se foloseşte în muncă azbestul, situaţie care face obiectul Hotărârii Guvernului nr. 1.875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 24 ianuarie 2006, dispoziţiile prezentei hotărâri se aplică întotdeauna atunci când sunt mai favorabile sănătăţii şi securităţii în muncă.

HOTARÂREA DE GUVERN NR. 1092 DIN 16/08/2006 PRIVIND PROTECTIA LUCRATORILOR ÎMPOTRIVA RISCURILOR LEGATE DE EXPUNEREA LA AGENTI BIOLOGICI ÎN MUNCA

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. – (1) Prezenta hotărâre are ca obiect protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lor, rezultate sau care pot să rezulte din expunerea la agenţi biologici în cursul activităţii, precum şi prevenirea acestor riscuri.

(2) Prevederile prezentei hotărâri reprezintă cerinţe minime în acest domeniu.

Art. 2. – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 se aplică în totalitate întregului domeniu prevăzut la art. 1 alin. (1), fiind completată cu dispoziţiile prezentei hotărâri.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se aplică fără a aduce atingere prevederilor actelor normative subsecvente domeniului reglementat de Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2002, armonizate cu Directiva Consiliului 90/219/CEE din 23 aprilie 1990 privind utilizarea limitată a microorganismelor modificate genetic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 117 din 8 mai 1990.

HOTARÂREA DE GUVERN NR. 1058 DIN 09/08/2006 PRIVIND CERINTELE MINIME PENTRU ÎMBUNATATIREA SECURITATII SI PROTECTIA SANATATII LUCRATORILOR CARE POT FI EXPUSI UNUI POTENTIAL RISC DATORAT ATMOSFERELOR EXPLOZIVE

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. – Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime pentru securitatea şi protecţia sănătăţii lucrătorilor aflaţi în potenţial pericol în atmosfere explozive, definite conform art. 3.

Art. 2. – Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi ale hotărârilor Guvernului care transpun directivele speciale relevante se aplică în totalitate domeniului menţionat la art. 1, fără a aduce atingere dispoziţiilor mai restrictive şi/sau specifice cuprinse în prezenta hotărâre.

Art. 3. – În sensul prezentei hotărâri, atmosfera explozivă este definită conform art. 2 alin. (1) lit. B din Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, cu modificările ulterioare.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru:

a) zonele utilizate direct pentru şi în timpul tratamentelor medicale ale pacienţilor;

b) utilizarea dispozitivelor de ardere a combustibililor gazoşi în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, republicată;

HOTARÂREA DE GUVERN NR. 1051/9.08.2006 PRIVIND CERINTELE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE PENTRU MANIPULAREA MANUALA A MASELOR CARE PREZINTA RISCURI PENTRU LUCRATORI, ÎN SPECIAL DE AFECTIUNI DORSOLOMBARE

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. – Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare.

Art. 2. – Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 se aplică în întregime domeniului prevăzut la art. 1, fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice cuprinse în prezenta hotărâre.

Art. 3. – În sensul prezentei hotărâri, prin manipularea manuală a maselor se înţelege orice tip de transport sau susţinere a unei mase de către unul ori mai mulţi lucrători, inclusiv ridicarea, aşezarea, împingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei mase, care, datorită caracteristicilor acesteia sau condiţiilor ergonomice necorespunzătoare, prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare.

HOTARÂREA DE GUVERN NR. 1050 DIN 09/08/2006 PRIVIND CERINTELE MINIME PENTRU ASIGURAREA SECURITATII SI SANATATII LUCRATORILOR DIN INDUSTRIA EXTRACTIVA DE FORAJ

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. – (1) Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime de protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor din industria extractivă de foraj.

(2) Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 se aplică în întregime domeniului prevăzut la alin. (1), fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice conţinute în prezenta hotărâre.

Art. 2. – Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică, după cum urmează:

a) industrie extractivă de foraj – toate ramurile industriei în care se desfăşoară activităţile de extracţie, în sensul strict al termenului, de substanţe minerale utile prin forare de puţuri de sonde şi/sau prospecţiuni pentru asemenea extracţii şi/sau pregătirea pentru vânzarea materiilor prime extrase;

b) loc de muncă – ansamblul locurilor destinate amplasării de posturi de lucru în cadrul activităţilor şi instalaţiilor legate direct sau indirect de industriile extractive de foraj, inclusiv locurile de cazare la care lucrătorii au acces în cadrul activităţii lor.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică activităţilor de prelucrare a materiilor prime extrase.

HOTARÂREA DE GUVERN NR. 1049 DIN 09/08/2006 PRIVIND CERINTELE MINIME PENTRU ASIGURAREA SECURITATII SI SANATATII LUCRATORILOR DIN INDUSTRIA EXTRACTIVA DE SUPRAFATA SAU SUBTERAN

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. – (1) Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime de protecţie a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din ramurile industriei extractive de suprafaţă sau subteran.

(2) Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 se aplică în întregime domeniului menţionat la alin. (1), fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice conţinute în prezenta hotărâre.

Art. 2. – Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) industria extractivă de suprafaţă sau subteran – toate ramurile industriei extractive în care se desfăşoară activităţi de extracţie la suprafaţă sau subteran a substanţelor minerale utile, în sensul strict al termenului, şi/sau prospecţiuni şi explorări în vederea extracţiei, şi/sau pregătirea materiilor prime extrase în vederea comercializării, exclusiv activităţile de prelucrare ori preparare a materiilor prime extrase, cu excepţia ramurilor industriei extractive prin foraj definite prin prevederile legislaţiei naţionale care transpun Directiva 92/91/CEE;

b) loc de muncă – ansamblul locurilor destinate amplasării posturilor de lucru, în cadrul activităţilor şi instalaţiilor legate direct sau indirect de ramurile industriei extractive de suprafaţă sau subteran, inclusiv haldele de steril ori alte zone de depozitare, precum şi locurile de cazare în care lucrătorii au acces în cadrul activităţii lor.

HOTARÂREA DE GUVERN NR. 1048 DIN 09/08/2006 PRIVIND CERINTELE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE PENTRU UTILIZAREA DE CATRE LUCRATORI A ECHIPAMENTELOR INDIVIDUALE DE PROTECTIE LA LOCUL DE MUNCA

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. – Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime referitoare la echipamentul individual de protecţie utilizat de lucrători la locul de muncă.

Art. 2. – Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 se aplică în totalitate domeniului menţionat la art. 1, fără a aduce atingere dispoziţiilor mai restrictive şi/sau specifice cuprinse în prezenta hotărâre.

Art. 3. – (1) În sensul prezentei hotărâri, prin echipament individual de protecţie se înţelege orice echipament destinat să fie purtat sau ţinut de lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice element suplimentar sau accesoriu proiectat în acest scop.

(2) Sunt excluse din definiţia cuprinsă la alin. (1):

a) îmbrăcămintea de lucru şi uniformele obişnuite care nu sunt proiectate în mod special pentru a proteja securitatea şi sănătatea lucrătorului;

b) echipamentul folosit de serviciile de urgenţă şi salvare;

c) echipamentul individual de protecţie purtat sau folosit de armată, poliţie ori de alte instituţii de ordine publică;

d) echipamentul individual de protecţie pentru mijloace de transport rutier;

HOTARÂREA DE GUVERN NR. 1028 DIN 09/08/2006 PRIVIND CERINTELE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE ÎN MUNCA REFERITOARE LA UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR CU ECRAN DE VIZUALIZARE

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. – Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă privind utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare definite la art. 4.

Art. 2. – Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 se aplică în întregime domeniului prevăzut la art. 1, fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice cuprinse în prezenta hotărâre.

Art. 3. – Prezenta hotărâre nu se aplică:

a) cabinei şoferului sau cabinei de comandă în cazul vehiculelor şi maşinilor;

b) sistemelor informatice de la bordul mijloacelor de transport;

c) sistemelor informatice destinate în principal utilizării publice;

d) sistemelor portabile care nu se utilizează în mod prelungit la postul de lucru;

HOTARÂREA DE GUVERN NR. 1007 DIN 02/08/2006 PRIVIND CERINTELE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE REFERITOARE LA ASISTENTA MEDICALA LA BORDUL NAVELOR

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. – Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenţa medicală la bordul navelor.

Art. 2. – În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) navă – orice navă maritimă sau navă de pescuit care arborează pavilionul românesc, aflată în proprietate publică ori privată, cu excepţia navelor de navigaţie interioară, navelor militare, ambarcaţiunilor de agrement utilizate în scopuri necomerciale şi care nu au echipaj profesionist, precum şi a remorcherelor care îşi desfăşoară activitatea în bazinele şi radele portuare;

b) lucrător – membru al echipajului sau persoana care exercită o activitate profesională la bordul unei nave, inclusiv stagiarii şi elevii, cu excepţia piloţilor portuari şi a personalului de la uscat care desfăşoară o activitate la bordul unei nave acostate la cheu;

c) armator – proprietarul navei, cu excepţia cazurilor în care nava a fost închiriată fără echipaj şi materiale sau al cărei management este asigurat, în totalitate ori parţial, de către o persoană fizică sau juridică, alta decât proprietarul, în baza unui contract de management; în aceste cazuri persoana fizică ori juridică care a închiriat nava sau cea care asigură managementul navei este considerată armator;

HOTARÂREA DE GUVERN NR. 971/26.07.2006 PRIVIND CERINTELE MINIME PENTRU SEMNALIZAREA DE SECURITATE SI/SAU DE SANATATE LA LOCUL DE MUNCA

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. – Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă.

Art. 2. – Prezenta hotărâre nu se aplică semnalizării prevăzute de reglementările referitoare la introducerea pe piaţă a substanţelor şi preparatelor periculoase, a produselor şi/sau a echipamentelor, cu excepţia cazului în care aceste reglementări fac referire în mod expres la acest lucru.

Art. 3. – Prezenta hotărâre nu se aplică semnalizării utilizate în reglementarea traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim şi aerian.

Art. 4. – Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 se aplică în totalitate întregului domeniu la care se face referire la art. 1, fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice ale prezentei hotărâri.

HOTARÂRE DE GUVERN NR. 300/02.03.2006 PRIVIND CERINTELE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE PENTRU SANTIERELE TEMPORARE SAU MOBILE

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. – Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru şantierele temporare sau mobile.

Art. 2. – Prezenta hotărâre nu se aplică activităţilor de foraj şi extracţie din industria extractivă.

Art. 3. – Prevederile legislaţiei naţionale care transpun Directiva 89/391/CEE se aplică domeniului prevăzut la art. 1 fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice ale prezentei hotărâri.

Art. 4. – În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) şantier temporar sau mobil, denumit în continuare şantier, – orice şantier în care se desfăşoară lucrări de construcţii sau de inginerie civilă, a căror listă neexhaustivă este prevăzută în anexa nr. 1;

HOTARÂRE DE GUVERN NR. 1876 DIN 22 DECEMBRIE 2005 PRIVIND CERINTELE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE REFERITOARE LA EXPUNEREA LUCRATORILOR LA RISCURILE GENERATE DE VIBRATII

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

SECTIUNEA 1

Obiectivul si domeniul de aplicare

Art. 1. – Prezenta hotarâre stabileste cerinte minime pentru protectia lucratorilor împotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor care apar sau pot sa apara datorita expunerii la vibratii mecanice.

Art. 2. – Prevederile prezentei hotarâri se aplica activitatilor în exercitarea carora lucratorii sunt sau este posibil sa fie expusi la riscuri generate de vibratii mecanice în timpul activitatii.

Art. 3. – Prevederile legislatiei nationale care transpun Directiva 89/391/CEE se aplica în totalitate întregului domeniu prevazut la art. 2, fara a aduce atingere prevederilor mai restrictive si/sau mai specifice incluse în prezenta hotarâre.

HOTARÂRE DE GUVERN NR. 752 DIN 14/05/2004 PRIVIND STABILIREA CONDITIILOR PENTRU INTRODUCEREA PE PIATA A ECHIPAMENTELOR SI SISTEMELOR PROTECTOARE DESTINATE UTILIZARII ÎN ATMOSFERE POTENTIAL EXPLOZIVE

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. – (1) Prevederile prezentei hotarâri se aplica echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii în atmosfere potential explozive, fabricate în tara sau importate.

(2) Sunt incluse în domeniul de aplicare al prezentei hotarâri dispozitivele de securitate, dispozitivele de control si dispozitivele de reglare destinate utilizarii în afara atmosferelor potential explozive, dar care sunt necesare sau care contribuie la functionarea în conditii de securitate a echipamentelor si sistemelor protectoare în ceea ce priveste riscurile de explozie.

Modificat de Hotarâre nr. 461 din 05/04/2006 Articolul 1 la 04/05/2006

Art. 2. – (1) În sensul prezentei hotarâri, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:

A. echipamente si sisteme protectoare destinate utilizarii în atmosfere potential explozive:

HOTARÂREA DE GUVERN NR. 809 DIN 14 IULIE 2005 PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII GUVERNULUI NR. 115/2004 PRIVIND STABILIREA CERINŢELOR ESENŢIALE DE SECURITATE ALE ECHIPAMENTELOR INDIVIDUALE DE PROTECŢIE ŞI A CONDIŢIILOR PENTRU INTRODUCEREA LOR PE PIAŢĂ

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 26 februarie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. – Termenii definiţi la art. 2 se completează cu termenii definiţi la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. – (1) În cazul în care EIP fac obiectul şi al altor reglementări tehnice armonizate referitoare la alte aspecte şi care prevăd, de asemenea, aplicarea marcajului CE, acesta atestă că EIP este considerat conform cu prevederile tuturor reglementărilor tehnice armonizate aplicabile.

(2) În cazul în care una sau mai multe dintre reglementările tehnice armonizate prevăzute la alin. (1) permit producătorului, într-o perioadă de tranziţie, să aleagă reglementările tehnice armonizate pe care le aplică, marcajul CE trebuie să indice conformitatea numai cu prevederile acelor reglementări care au fost aplicate de producător. În acest caz trebuie specificate în documentele, notele sau în instrucţiunile care însoţesc aceste EIP elementele de identificare specifice ale reglementărilor tehnice armonizate aplicate.”

HOTARÂRE DE GUVERN NR. 1875 DIN 22 DECEMBRIE 2005 PRIVIND PROTECTIA SANATATII SI SECURITATII LUCRATORILOR FATA DE RISCURILE DATORATE EXPUNERII LA AZBEST

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. – (1) Prezenta hotarâre are ca obiectiv stabilirea masurilor pentru protejarea sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile care decurg sau este posibil sa decurga din expunerea la azbest în timpul desfasurarii muncii, inclusiv prevenirea acestor riscuri.

(2) Prezenta hotarâre stabileste valorile limita si alte dispozitii specifice.

Art. 2. – Prevederile prezentei hotarâri se aplica fara a prejudicia alte prevederi care asigura lucratorilor o protectie mai mare, în special cele referitoare la înlocuirea azbestului cu produse mai putin periculoase.

Art. 3. – În sensul prezentei hotarâri, termenul azbest desemneaza urmatorii silicati fibrosi: